Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  OCENIANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W KRAMARZYNACH

 

1

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Ocenianiu podlegają:

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)   zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie ma na celu:

1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępów w tym zakresie,

2)   udzielanie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)   dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

6)   udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu  informacji, o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć”.

 

2

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Oceniamy:

1)   wiadomości,

2)   umiejętności,

3)   wkład pracy.

 1. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę:

1)    poziom w opanowaniu wiadomości i umiejętności,

2)    postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

2a. Specyfika oceniania uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych polega na:

1)    w przypadku ucznia z trudnościami w nauce; umożliwieniu uzupełniania partii materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest systematyczna i polegająca na współpracy z nauczycielem,

2)    w przypadku ucznia zdolnego; umożliwieniu realizowania zadań dodatkowych, wynikających z jego inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna.

 1. Ocenianiu podlegają nabyte wiadomości i umiejętności zawarte w realizowanych szkolnych programach nauczania, uwzględniających podstawy programowe.

3. Ocenianiu ucznia zdolnego, poza wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w szkolnych programach nauczania, podlegają w maksymalnym stopniu zainteresowania, potrzeby i możliwości intelektualne ucznia.

 1. Ocenianiu podlegają:

1)   wypowiedzi ustne,

2)   prace klasowe, w tym sprawdziany semestralne i roczne oraz egzaminy próbne,

3)   zadania i prace praktyczne,

4)   umiejętności praktyczne,

5)   zadania domowe (pisemne, praktyczne, ustne),

6)   aktywność na lekcji,

7)   prace nadobowiązkowe, dodatkowe,

8)   kartkówki.

4. Postępy uczniów zdolnych są dokumentowane:

1)  w formie oceny opisowej, polegającej na recenzowaniu prac ucznia, analizie dążenia do twórczego rozwiązania problemów.

 1. Ocenianie dokonuje się na podstawie szczegółowych wymagań edukacyjnych (koniecznych, podstawowych, rozszerzających, dopełniających i wykraczających) opracowanych przez poszczególne zespoły przedmiotowe, zawarte w przedmiotowych systemach oceniania (PZO ).

5a. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie, z uwzględnieniem wymagań wykraczających są ujęte w załącznikach do przedmiotowych systemów oceniania (PZO).

 1. W klasach I – III nauczyciele stosują oceny cząstkowe wyrażone punktami w następującej skali:

6 punktów – doskonale

5 punktów – bardzo dobrze

4 punkty – dobrze

3 punkty – wystarczająco

2 punkty – słabo

1 punkt – bardzo słabo

 1. W klasach I – III roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (z wyłączeniem lekcji religii) są ocenami opisowymi.

7a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I-III jest ocenianiem wspierającym, mającym na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jakiej wymaga poprawy oraz jak powinien dalej uczyć się. Uczeń i rodzice na bieżąco otrzymują od nauczyciela informację zwrotną.

7b. Ocena bieżąca w klasach I-III jest przekazywana uczniowi w postaci informacji o jego pracy i postawach poprzez:

1)         Informację słowną,

2)         Informację pozawerbalną – gest, mimika,

3)         Symbole obrazkowe i wyrazowe,

4)         Elementy oceniania kształtującego

 1. Oceny w klasach IV – VIII dzielimy na:

1)         bieżące,

2)         klasyfikacyjne semestralne,

3)         przewidywane klasyfikacyjne roczne,

4)         klasyfikacyjne roczne.

 1. Oceny w klasach IV – VIII ustalane są według następującej skali:

1)         stopień celujący                (cel)        – „6”,

2)         stopień bardzo dobry        (bdb)       – „5”,

3)         stopień dobry                   (db)         – „4”,

4)         stopień dostateczny          (dst)        – „3”,

5)         stopień dopuszczający      (dop)       – „2”,

6)         stopień niedostateczny      (ndst)      – „1”.

7)         dopuszcza się przy ustalaniu ocen bieżących dopisywanie symbolu „+”oraz „-„

9a. Ustala się następujące progi procentowe dla poszczególnych ocen z prac klasowych:

100% celujący (tylko do prac klasowych) lub 100% + zadania o podwyższonym stopniu trudności  dla innych prac

99% – 91% bardzo dobry

90% – 75% dobry

74% – 51% dostateczny

50% – 31% dopuszczający

30% i niżej niedostateczny

 1. W ciągu jednego semestru nauczyciel powinien wystawić minimalną ilość ocen bieżących:

1)         przy 1 godzinie lekcyjnej w tygodniu               – 3 oceny,

2)         przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu          – 4 oceny,

3)         przy 3 godzinach lekcyjnych w tygodniu          – 5 ocen,

4)         przy 4 godzinach lekcyjnych w tygodniu          – 6 ocen,

5)         przy 5 godzinach lekcyjnych w tygodniu          – 7 ocen.

 1. Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ucznia.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest:

1)   w przypadku ucznia z trudnościami w nauce; obniżyć wymaganie progi procentowe, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, wyłącznie na podstawie: opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania,

2)   w przypadku ucznia zdolnego; podwyższyć wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, uwzględniając indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne ucznia.

 1. Uczniowie klas IV przez pierwsze dwa tygodnie nauki, nie otrzymują ocen niedostatecznych.
 2. Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Ocena ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza niedostateczną roczną oceną klasyfikacyjną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna, począwszy od klasy czwartej uwzględnia wszystkie oceny bieżące wystawione uczniowi.

3

ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

 1. Ustala się dwa terminy klasyfikacji uczniów w ciągu roku szkolnego:

1)         klasyfikacja śródroczna (za I semestr danego roku szkolnego), zwana dalej „klasyfikacją semestralną”.

2)         klasyfikacja roczna (za dany rok nauki).

 1. Omówienie oraz zatwierdzenie klasyfikacji rocznej i semestralnej odbywa się na zebraniu rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej lub semestralnej.
 2. Pierwszy semestr roku szkolnego kończy się w piątek poprzedzający dzień zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji semestralnej.
 3. Przy ustalaniu rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie średniej ważonej z ocen bieżących. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. System ten pozwala w sposób jednoznaczny wystawić ocenę śródroczną i końcoworoczną. Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić ważoną z otrzymanych ocen. Ma to na celu ujednolicenie systemu oceniania, podwyższenie jakości oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy.
 1. System oceniania za pomocą średniej ważonej ocen jest zgodny ze statutem szkoły w Kramarzynach

Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego wzoru:

(5a + 4b+3c+2d+1e)

(5n5+4n4+3n3+2n2+1n1)   = ocena

Gdzie: – a suma ocen wagi 5       n5 – liczba ocen wagi 5

– b suma ocen wagi 4       n4 – liczba ocen wagi 4

– c suma ocen wagi 3       n3 – liczba ocen wagi 3

– d suma ocen wagi 2       n2 – liczba ocen wagi 2

– e suma ocen wagi 1       n5 – liczba ocen wagi 1

Każda ocena cząstkowa, którą uczeń otrzymuje ma ustaloną wagę.

Formy aktywności Waga oceny
Ocena za I semestr 7
Praca klasowa (działowa, semestralna) 5
Sprawdzian, np. test próbny 4
Kartkówka ; krótki sprawdzian 3-2
Odpowiedź ustna 3-2-1
Praca samodzielna na lekcji 2
Aktywność, praca w grupie, inny rodzaj zaangażowania 1
Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1
Praca domowa 2-1
Realizacja i prezentacja projektu 2
Osiągnięcia w konkursach ( w zależności od stopnia i miejsca) 1-5
 1. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.
 2. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:
Ocena Wartość Ocena Wartość
6 6,0 3+ 3,5
6- 5,75 3 3,0
5+ 5,5 3- 2,75
5 5,0 2+ 2,5
5- 4,75 2 2,0
4+ 4,5 2- 1,75
4 4,0 1 1,5
4- 3,75 1 1,0
 1. Na ocenę śródroczną i końcowo roczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.
 • Prace klasowe wagi 5 są obowiązkowe
 • Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny
 • W przypadku prac poprawionych obie oceny wlicza się do średniej
 • Oceny klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej są pełne (bez + i -)
 • Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi
 1. Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu:
Ocena Średnia ważona
celujący 5,31 i wyżej
bardzo dobry Od 4,61 do 5,30
dobry Od 3,61 do 4,60
dostateczny Od 2,61 do 3,60
dopuszczający Od 1,51 do 2,60
niedostateczny 1,50 i niżej

Wobec uczniów, którzy posiadają orzeczenie PPP stosuje się indywidualne  kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 1. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczeń może zostać nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich przedmiotów, jeżeli opuścił ponad 50% godzin przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 11uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 17, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, niezależnie od tego, czy tytuł laureata został uzyskany przed, czy po wystawieniu rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 6. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
 7. Uczeń klasy I – III otrzymuje z urzędu promocję do klasy programowo wyższej.
  W wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców rada pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu ucznia.
 8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu zgody rodziców dopuszcza się promowanie ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w trakcie roku szkolnego.
 9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał z danego przedmiotu ocenę niedostateczną lub został nieklasyfikowany, kontynuuje naukę dalej i w przypadku wyrównania braków oraz nadrobienia zaległości może uzyskać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę.
 10. Ustaloną śródroczną i roczną ocenę niedostateczną (1) i celującą (6) nauczyciel uzasadnia pisemnie w sprawozdaniu klasyfikacyjnym.

 

4

OCENA KLASYFIKACYJNA Z RELIGII i ETYKI

 1. W szkole nauka religii i etyki jest organizowana na życzenie rodziców.
 2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać w każdej chwili zmienione.
 3. W przypadku złożenia przez rodziców wniosku o rezygnacji z nauki religii/etyki w trakcie roku szkolnego, nauczyciel religii i etyki nie wystawia:

1)         semestralnej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony został do połowy I semestru roku szkolnego,

2)         rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony jest do połowy roku szkolnego.

 1. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna z religii i etyki nie może być uzależniona od udziału ucznia w praktykach religijnych.
 2. Uczniowi, który nie uczęszczał na lekcje religii i etyki, na świadectwie w rubryce „religia i etyka” umieszcza się poziomą kreskę.

5

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Roczną i semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona zgodnie z zasadami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna.

1a. W sytuacji gdy znaczna część rady pedagogicznej nie zgadza się ze stanowiskiem wychowawcy, dyrektor może sporną sprawę oceny zachowania poddać głosowaniu.

 1. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)         wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)         postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)         dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)         dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)         okazywanie szacunku innym osobom,

7)         godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 1. Roczną i semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)         zachowanie wzorowe (wz),

2)         zachowanie bardzo dobre (bdb),

3)         zachowanie dobre (db),

4)         zachowanie poprawne (pop),

5)         zachowanie nieodpowiednie (ndp),

6)         zachowanie naganne (ng).

3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń, lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. W klasach IV – VIII oraz II i III gimnazjum ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następujących kryteriów:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)  przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole,
b) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, środowiska,
c)  jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków, np. dyżurów,
d) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (usprawiedliwia wszystkie opuszczone godziny w terminie wyznaczonym przez wychowawcę),
e) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,
f) nie daje odpisywać prac domowych, zadań na sprawdzianach i sam nie odpisuje,
g)  służy pomocą koleżeńską (tłumacząc, wyja­śniając zadania) uczniom słabszym,
h) dba o zdrowie i higienę swoją i innych,
i) zachowuje schludny, niewyzywający wygląd odpowiedni do miejsca i czasu i stosowny do sytuacji (np.: nie maluje włosów, paznokci, nie nosi makijażu i biżuterii w nadmiarze),
j) dba o kulturę słowa na co dzień,
k)  chodzi w obuwiu ustalonym przez szkołę,
l)  godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza  nią,
ł) wyróżnia się bardzo wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i kolegom oraz innym osobom,
rozsławia dobre imię szkoły,
m)  przeciwstawia się czynnie złym zachowaniom, łamaniu zasad obowiązujących w szkole,
n) bardzo aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w akcjach podejmowanych przez szkołę.
o) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole,
b)  wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy,
c)  jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków, np. dyżurów,
d)  systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (sporadycznie przekracza  ustalony termin usprawiedliwiania nieobecności, czyli 7 dni),
e) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,
g)  nie daje odpisywać prac domowych, zadań na sprawdzianach i sam nie odpisuje,
h)  dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom, nie namawia do nich innych,
i)  zachowuje schludny, niewyzywający wygląd odpowiedni do miejsca i czasu i stosowny do sytuacji (np.: nie maluje włosów, paznokci, nie nosi makijażu i biżuterii w nadmiarze),
j)  nie używa wulgaryzmów i przekleństw,
k)  chodzi w obuwiu ustalonym przez szkołę,
l)  godnie reprezentuje szkołę,
ł) jest kulturalny, odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły i kolegów,
m) nie akceptuje i nie toleruje złych zachowań i łamania zasad wśród uczniów,
n)  aktywnie uczestniczy w akcjach, przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę, klasie i w konkursach organizowanych przez nie

 1. o) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w Statucie szkoły,
b)  pracuje w szkole na miarę swych możliwości i warunków,
c)  dobrze (w stopniu zadawalającym) wykorzystuje swoje możliwości, uzdolnienia, zainteresowania,

d) chodzi w odpowiednim, wymaganym przez szkołę obuwiu,
e) w ciągu semestru nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy (wszystkie uzasadnione) i ma 0-5 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych (usprawiedliwienia dostarcza z opóźnieniem),
f) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów,
g) nie odpisuje i nie ściąga,
h) nie ulega nałogom, dba o swoje zdrowie,
i) zachowuje estetykę w wyglądzie,
j) sporadycznie zdarza mu się używać wulgaryzmów, ale nie używa przekleństw,
k) dba o zachowanie podstawowych norm postępowania, cechuje go kultura osobista, kulturalne zachowanie wobec dorosłych i kolegów,
l) nie prowokuje konfliktów, bójek, nie znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,
ł) nie akceptuje złych postaw i zachowań u swoich kolegów,

m) wykazuje chęć współpracy z nauczycielami, z wychowawcą i innymi pracownikami szkoły
n) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)  zwykle przestrzega Statutu i zasad szkolnych,
b) nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, ale nie przeszkadza w tym innym
(nie krytykuje, nie wyśmiewa, nie utrudnia)
c) słabo wykorzystuje swoje możliwości, uzdolnienia, zainteresowania,
d)  zdarza się, że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków (np. nie pełni dyżurów)
e) ma 6-10 spóźnień i liczbę nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych mieszczącą się w przedziale 6-15 godzin w semestrze (łącznie ze świetlicą, jeśli jest nią objęty),
f) zdarzyło mu się dokonać zniszczeń mienia szkolnego lub kolegów, ale były to sytuacje incydentalne, uczeń naprawił szkody i wyciągnął pozytywne wnioski,
g)  zdarza mu się ściągać, odpisywać, ale wyciąga wnioski z upomnień,
h)  sporadycznie nie dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
i)  swoim zachowaniem nie odbiega od  powszechnie przyjętych norm postępowania,
j)  jego kultura osobista nie budzi zastrzeżenia (zdarza mu się używać wulgary­zmów, wyśmiewa innych, zapomina o formach grzecznościowych, potrafi jednak skorygować te zachowania, przyznać się do błędu i przeprosić),
k) zdarza mu się prowokować innych do złych zachowań,
l) nie zawsze sprzeciwia się złym zachowaniom  kolegów,
ł) ma nieliczne uwagi w zeszycie uwag
m) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 2. a) nie przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole oraz zaleceń władz szkolnych,
  b) w toku nauki nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych itp.
 3. c) bardzo często jest nieprzygotowany do pracy na lekcji (brak książek, zeszytów, przyborów; przez semestr lub rok nie zaopatrzył się w nie; przyjmuje postawę „wolnego słuchacza”),
  d) bardzo często dezorganizuje pracę na lekcji,
  e)  nagminnie uchyla się od obowiązków np. dyżury, właściwe obuwie,
  f) często oddala się ze szkoły bez zwolnienia u nauczyciela dyżurnego lub wychowawcy, często opuszcza świetlicę,
  g)  często opuszcza lekcje i spóźnia się na nie (ma 16-25 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i często się spóźnia)
  h)  niszczy mienie szkolne i kolegów,
  i)  ulega nałogom (alkohol, papierosy, narkotyki),
  j)  nosi wyzywające, szokujące stroje i inne akcesoria (makijaż, liczne kolczyki, itp.),
  k) nie dba o higienę osobistą,
  l)  kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia (używa publicznie przekleństw i wulgaryzmów, wyzywa, wyśmiewa innych uczniów, nie używa form grzecznościowych); jest arogancki, bardzo niegrzeczny wobec nauczycieli, pracowników, kolegów i innych osób,
  ł) daje zły przykład innym,
  m) bierze udział w bójkach na terenie szkoły i poza nią,
  n)  ma na swoim koncie przypadki wyłudzania,  zastraszania, znęcania się,
  o)  ma liczne uwagi w dzienniku lub nauczyciele często zgłaszają ustne uwagi do wychowawcy o zachowaniach ucznia,
  p)  bardzo często kłamie powołując się na nauczycieli, ściąga, odpisuje prace, zadania, itp.
  r)  ma na swoim koncie kilka upomnień wychowawcy lub jedno Dyrektora,
  s)  nie poprawia swojego zachowania mimo podjętych wobec niego działań wychowawczych,
  t)  na terenie szkoły prowadzi handel bez zgody władz szkoły, czerpiąc z niego korzyści majątkowe,
  u)  wystawia złe świadectwo swojej szkole i działa na szkodę swojego zespołu klasowego
  w)  mimo złożonej deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
  6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  a)  notorycznie i z premedytacją łamie Statut szkoły i zasady obowiązujące w szkole oraz zalecenia władz szkolnych,
  b)  bardzo często łamie prawa innych uczniów,
  c) nagminnie opuszcza lekcje i zajęcia opiekuńcze, fałszuje usprawiedliwienia i podpisy, celowo spóźnia się na lekcje (ma więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i ponad 10 spóźnień),
  d)  niszczy cudze mienie,
  e)  ulega nałogom i namawia do nich innych, dopuszcza się palenia, picia alkoholu itp. na terenie szkoły i poza nią,
  f)  jest agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych; lekceważy prośby, polecenia, upomnienia,
  g)  kultura osobista budzi bardzo poważne zastrzeżenia,
  h)  swoim zachowaniem i postępowaniem deprawuje innych, poważnie dezorganizuje proces wychowawczy w klasie, szkole,
  i) inicjuje bójki, bierze udział w kradzieżach w szkole i poza nią,
  j) stosuje wobec innych wyłudzanie, zastraszanie
  k)  ma upomnienia lub naganę Dyrektora szkoły,
  l)  jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpie­czeństwu innych jak również jemu samemu (np. okalecza się)
  ł)  rozprowadza środki odurzające wśród kolegów w szkole lub poza nią,
  m)  działa w nieformalnych grupach – np. gangi, sekty,
  n)  pozostaje pod dozorem kuratora lub policji,
  o)  wystawia bardzo złe świadectwo swojej szkole, działa na niekorzyść zespołu klasowego
  p)  nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu.
 1. W klasach I – III roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową:

1)         przy zachowaniu szczególnie przykładnym, uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków, aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność, jest pracowity i wytrwały w dążeniu do celu, zgodnie i twórczo współpracuje w zespole, jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny, dotrzymuje zawartych umów, panuje nad emocjami, radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego, jest zawsze przygotowany do zajęć, potrafi dokonywać samoocen własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych,

2)         przy zachowaniu przykładnym, uczeń zachowuje się kulturalnie w klasie i na terenie szkoły, używa form grzecznościowych, uczynny, zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega, dotrzymuje warunków zawartych umów, w miarę możliwości stara się wywiązać ze swoich obowiązków, w życiu codziennym jest uczciwy, prawdomówny, unika agresji, przeważnie jest przygotowany do zajęć, potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych, jest koleżeński wobec rówieśników, potrafi współpracować w zespole,

3)         przy zachowaniu poprawnym, uczeń zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje, stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi, dostrzega błędy w swoim zachowaniu w niektórych sytuacjach życia społecznego, próbuje ocenić własne zachowanie, widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań, nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań, potrafi jednak przyznać się do błędu, jest najczęściej przygotowany do zajęć, stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw, radzi sobie z własnymi emocjami, potrafi pracować w zespole.

4)         przy zachowaniu budzącym zastrzeżenia, uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ma jednak trudności z ich przestrzeganiem, rozumie na czym polega koleżeństwo i poprawne kontakty rówieśnicze, lecz miewa duże problemy z ich zachowaniem wobec dorosłych i dzieci, ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji, nie stara się zmienić swojego postępowania, niechętnie korzysta z rad nauczycieli i rówieśników, ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą zastrzeżenia, ma bardzo duże trudności z opanowaniem złości, gniewu i agresji wobec innych dzieci, dorosłych, ma problemy z dokonywaniem obiektywnej samooceny, nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, przeszkadza często rówieśnikom podczas zajęć szkolnych, nie uważa i zajmuje się innymi, własnymi sprawami, często nie przygotowuje się do zajęć.

 

6

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH
I OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH ORAZ ZACHOWANIU

 

 1. Nauczyciele na pierwszej lekcji organizacyjnej – na początku każdego roku szkolnego – informują uczniów oraz za pośrednictwem wychowawcy klasy – na pierwszym zebraniu – ich rodziców o:

1)         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych,

2)         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

3)         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,

4)         warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

 1. Oceny są jawne. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie w momencie jej wystawienia.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel:

1)         uzasadnia ustaloną ocenę:

 1. a) rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny oraz dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania, a także otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy w czasie konsultacji lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu,
 2. b) rodzic (opiekun prawny) zwraca się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o pisemne/ustne uzasadnienie oceny. Wniosek musi zawierać dane pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie oceny,
 3. c) nauczyciel uzasadnia ocenę wskazując mocne i słabe strony dziecka oraz jego zaangażowanie,
 4. d) nauczyciel do 10 dni roboczych przygotowuje uzasadnienie oceny,
 5. e) gotowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje rodzicom w ustalonym terminie i formie.

2)         Udostępnia do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania:

 1. a) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępniane sa uczniom do wglądu na lekcji. Uczeń ma prawo przeanalizować każdą sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela pracę pisemną stanowiąca formę kontroli wiedzy i umiejętności (prace klasowe, kartkówki, itp.),
 2. b) kartkówki nauczyciel oddaje uczniom na bieżąco, do wglądu na lekcji,
 3. c) sprawdzone i ocenione pozostałe pisemne prace kontrolne udostępniane są rodzicom (opiekunom prawnym) podczas konsultacji, zebrań lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie.
 4. d) wniosek o wgląd w terminie innym niż konsultacje/zebrania rodzice zgłaszają drogą elektroniczną poprzez komunikator e-dziennika lub osobiście,
 5. e) nauczyciele przedmiotów przygotowują wskazany materiał i udostępniają go zainteresowanym w ustalonym terminie,
 6. f) procedura udostępniania prac pisemnych dopuszcza możliwość powielania materiałów będących przedmiotem wglądu, na życzenie rodziców i za zgodą nauczyciela przedmiotu,
 7. g) rodzice maja prawo do uzyskania uzasadnienia oceny oraz dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania, a także otrzymania wskazówek związanych z poprawa pracy,
 8. h) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia nauczyciel przechowuje w bezpiecznym miejscu.
 1. Rodzice informowani są o ocenach na zebraniach i podczas konsultacji. Umówienie na spotkanie z wybranym nauczycielem następuje po pisemnej prośbie.

4a. Dokonania i osiągnięcia uczniów zdolnych, prezentowane są na zebraniach
z rodzicami, a w szczególności podczas festiwalów naukowych i pikników kulturalnych.

 1. Nie później jak na 7 dni przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej, nauczyciele są obowiązani poinformować uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.
 2. Nie później jak na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej, wychowawcy klas są zobowiązani poinformować rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.
 3. Nie później jak na miesiąc przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji, nauczyciele są obowiązani poinformować – na lekcjach – uczniów, a za pośrednictwem wychowawcy klasy – na zebraniach – rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną, nagannym zachowaniu lub nieklasyfikowaniem.
 4. Przy klasyfikacji rocznej, w przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną, nagannym zachowaniem lub nieklasyfikowaniem, wychowawca klasy jest odpowiedzialny za to, aby rodzic potwierdził podpisem sporządzoną w dzienniku lekcyjnym stosowną notatkę.

7

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
I ZACHOWANIA UCZNIÓW

 1. Szkoła prowadzi dla każdej klasy dziennik lekcyjny w formie elektronicznej oraz arkusze ocen w formie papierowej, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
 2. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole stanowią załącznik do niniejszego statutu.
 3. Każda ocena wpisana do dziennika elektronicznego ma przypisaną kategorię i wagę.
 4. Każda zmiana oceny w dzienniku elektronicznym jest monitorowana i zapisywana elektronicznie.
 5. Wychowawca i nauczyciele uczący gromadzą w dzienniku elektronicznym informacje o zachowaniu ucznia.
 6. W elektronicznym dzienniku lekcyjnym dopuszczalne jest oprócz wpisywania ocen, stosowanie następujących zapisów dotyczących frekwencji:

1)         obecność – ob,

2)         nieobecność – nb,

3)         nieprzygotowanie – np.,

4)         spóźnienie – sp.,

5)         obecny – ob.,

6)         zwolnienie – zw.,

7)      nieobecny usprawiedliwiony – u,

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Uczniowie lub rodzice mają obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie nieobecności w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica, drogą elektroniczną w systemie dziennika elektronicznego.
 4. Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania, wpisuje się do elektronicznego dziennika lekcyjnego w tygodniu poprzedzającym zebranie rady pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej lub semestralnej.
 5. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania wpisuje się do elektronicznego dziennika lekcyjnego na 7 dni przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej.
 6. Sprawdzone i ocenione klasowe prace pisemne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
 7. Nauczyciele są zobowiązani pisemnie uzasadnić każdą niedostateczną i naganną, roczną oraz semestralną ocenę klasyfikacyjną.
 8. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub gratulacyjny.
 9. Osiągnięcia, dokonania oraz całość dokumentacji składającej się na rozwój ucznia zdolnego, będą gromadzone w indywidualnych teczkach.
 10. Szczególne osiągnięcia uczniów zdolnych będą prezentowane:

1)         w szkolnej gazetce,

2)         na szkolnej stronie internetowej,

3)         na specjalnie przygotowanych tablicach i w gablotach w szkole i poza szkołą,

4)         na szkolnych apelach i uroczystościach.

8

KLASOWE PRACE PISEMNE

 1. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące klasowych prac pisemnych:

1)         kartkówka – obejmuje treści programowe z jednej lub trzech  ostatnich tematów. Jest równorzędna odpowiedzi ustnej. Czas trwania 5 – 15 minut,

2)         klasówka – obejmuje treści programowe maksymalnie z jednego działu. Musi być zapowiedziana uczniom na tydzień przed jej terminem. Zapowiedź klasówki nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika. Czas trwania jedna lub dwie godziny lekcyjne,

3)         W czasie prac klasowych obowiązuje bezwzględny zakaz używania korektorów, długopisów ścieralnych, wymazywaczy i pisania ołówkiem.

4)         Przedmiotowe sprawdziany semestralne i roczne – obejmują odpowiednio materiał z I semestru lub całego roku. Sprawdzian musi być zapowiedziany uczniom na tydzień przed jego terminem. Zapowiedź sprawdzianu nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika,

5)         Egzaminy próbne – obejmują treści programowe z całej szkoły i dotyczą uczniów klas VII i VIII. Egzamin próbny powinien być zapowiedziany uczniom na dwa tygodnie przed jego terminem. Zapowiedź nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku.

 1. Ustala się następujący limit prac klasowych:

1)         w ciągu tygodnia     – 3,

2)         w ciągu dnia           – 1.

2a. Sprawdziany semestralne i roczne przeprowadza się odpowiednio dwa razy w roku: na koniec semestru i roku szkolnego.

2b. Egzaminy próbne mogą odbywać się co najmniej raz w roku. Egzamin próbny może być oceniony stopniem szkolnym.

 1. Kartkówki nie są objęte limitami dotyczącymi ograniczenia ich ilości w ciągu dnia lub tygodnia.
 2. Zapowiedziana klasowa praca pisemna może zostać przełożona na inny termin w przypadku:

1)         umotywowanej prośby uczniów – do przełożonych w tym trybie klasówek i sprawdzianów nie stosuje się ustaleń zawartych w ust. 2,

2)         nieobecności nauczyciela lub innego zdarzenia losowego – do przełożonych w tym trybie klasówek i sprawdzianów stosuje się ustalenia zawarte w ust. 2.

 1. Uczeń, który z klasówki otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek jej poprawienia według zasad ustalonych w PZO.  Inne oceny uczeń może poprawić według zasad ustalonych w PZO.  Ocena z poprawy jest wstawiana do dziennika i liczona do średniej.
 2. Uczeń, który był nieobecny podczas pisania klasówki, z przyczyn:

1)         usprawiedliwionych, ma obowiązek do pisania jej w innym terminie. Termin i formę ustala nauczyciel indywidualnie z uczniem,

2)         nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę po sprawdzeniu jego wiedzy i umiejętności objętych klasówką w najszybszym możliwym terminie.

3)         Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, otrzymuje z niej ocenę niedostateczną. Zaliczenie pracy klasowej musi nastąpić nie później niw w przeciągu miesiąca od pierwszego terminu.

 

9

NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

 1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:

1)         z powodu nieprzerwanej nieobecności usprawiedliwionej trwającej dłużej niż 4 dni nauki szkolnej. W tym przypadku uczeń na uzupełnienie zaległości ma 3 dni od powrotu do szkoły,

2)         przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium, uzdrowiska lub po dłuższej chorobie,

3)         wskutek zgłoszonych na początku lekcji nieprzewidzianych przypadków losowych.

 1. 2. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania, bez podania przyczyny:

1)         raz w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo,

2)         dwa razy w semestrze dla pozostałych przedmiotów.

 1. Fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m. in. brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń lub książki, brak niezbędnych przyborów itp.
 2. W przypadku zajęć wychowania fizycznego fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m. in. brak wymaganego stroju sportowego.
 3. W przypadku zajęć plastyki, techniki i muzyki fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m. in. brak wymaganych przyborów i materiałów, oraz podręcznika i zeszytu.

10

STYPENDIUM SZKOLNE ZA WYNIKI W NAUCE
LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 1. W szkole, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela się – raz w semestrze – stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcie sportowe.
 2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi klas IV – VIII, który uzyskał w klasyfikacji semestralnej i rocznej średnią co najmniej 5,0 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi klas IV – VIII, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej warszawskim, reprezentując naszą szkołę.
 4. Szczegółowa kryteria udzielania stypendium za osiągnięcia sportowe ustala komisja stypendialna, powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 6. Uczeń może uzyskać tylko jedno stypendium w semestrze (za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe)

11

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej oceny o jeden stopień niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w ciągu roku szkolnego:

1)         nie opuścił ani jednej godziny z danego przedmiotu z powodów nieusprawiedliwionych,

2)         pisał wszystkie klasówki z danego przedmiotu, a w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, pisał ją w terminie poprawkowym, a w przypadku plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, muzyki oraz wychowania fizycznego przystąpił do zaliczania prac cząstkowych.

3)         z nie więcej, jak z połowy klasówek z danego przedmiotu otrzymał oceny niższe od tej, o którą się ubiega,

4)         nie miał ani jednego wpisu o nieprzygotowaniu poza przypadkami

 1. Uczeń spełniający warunki zawarte w ust. 1 może otrzymać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną niż przewidywana, jeżeli:

1)         jego rodzice złożą nauczycielowi przedmiotu pisemny wniosek o podwyższenie oceny nie później niż na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej,

2)         napisze sprawdzian obejmujący materiał nauczania z całego roku szkolnego na ocenę, o którą się ubiega, a w przypadku plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, muzyki oraz wychowania fizycznego wykona wyznaczone przez nauczyciela zadania na ocenę, o która się ubiega.

 

12

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

 1. Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dotyczy wyłącznie ucznia, którego zachowanie gwarantuje w przyszłości trwałe pozytywne zmiany zachowania.
 2. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jeżeli w ciągu roku szkolnego:

1)         angażuje się w działalność społeczną, na rzecz szkoły i poza szkołą,

2)         nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej z powodów nieusprawiedliwionych,

 1. Uczeń spełniający warunki zawarte w ust. 1 i 2 może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą od przewidywanej, jeżeli:

1)         jego rodzice złożą nauczycielowi przedmiotu pisemny wniosek o podwyższenie oceny nie później niż na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej,

2)         rada pedagogiczna rozpatrzy pozytywnie wniosek rodziców.

 

13

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej został nieklasyfikowany, może uzyskać ocenę z przedmiotu wyłącznie w trybie egzaminu klasyfikacyjnego.
 2. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej, na wniosek swoich rodziców.
 3. Uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, może zdawać egzamin klasyfikacyjny, na wniosek swoich rodziców, po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej.
 4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają rodzice ucznia do sekretariatu szkolnego przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej.
 5. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, poza egzaminem klasyfikacyjnym z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego, ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza oceną niedostateczną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną, może ją poprawić na ocenę dopuszczającą w trybie egzaminu poprawkowego. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe uczniowi, który otrzymał dwie klasyfikacyjne roczne oceny niedostateczne.
 2. Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice ucznia do sekretariatu szkolnego przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy obejmuje materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)         dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne układa nauczyciel danego przedmiotu.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że ten przedmiot jest nauczany w klasie programowo wyższej.

15

ODWOŁANIE OD USTALONEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Jeżeli rodzice ucznia uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły.
 2. Wniosek kwestionujący poprawność trybu ustalenia oceny, o której mowa w ust. 1 składa się w sekretariacie szkolnym w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
 4. W skład komisji wchodzą:

1)         dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)         nauczyciel danego przedmiotu,

3)        nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej uczących takiego samego przedmiotu.

 1. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami ucznia.
 3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej ustalonej.
 4.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 5. Odwołanie od ustalonej oceny przysługuje również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16

ODWOŁANIE OD USTALONEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA

 1. Jeżeli rodzice ucznia uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły.
 2. Wniosek kwestionujący poprawność trybu ustalenia oceny, o której mowa w ust. 1, składa się w sekretariacie szkolnym w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala tą ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji wchodzą:

1)         dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)         wychowawca klasy,

3)         wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel uczący w danej klasie,

4)         pedagog szkolny,

5)         psycholog szkolny,

6)         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7)         przedstawiciel rady rodziców.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

17

UKOŃCZENIE SZKOŁY

 1. Uczeń kończy szkołę:

1)         jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie VIII i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się wcześniej, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej,

2)         przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 7.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane
  z tych zajęć.
 4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia
  z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek
  w porozumieniu z rodzicami ucznia.

19

ZMIANY WZO

Procedury dokonywania zmian WZO:

 1. Do zespołu ds. WZO musi wpłynąć pisemny wniosek dyrektora, nauczycieli, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego.
 2. Po sprawdzeniu zgodności proponowanych zmian z przepisami nadrzędnymi, przewodniczący zespołu ds. WZO przedstawia Radzie Pedagogicznej propozycje wnioskodawcy.
 3. Zmiany WZO można dokonywać raz w roku, na początku roku szkolnego. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian WZO wynikających z ewaluacji, dwa razy w roku – również na koniec I semestru.