Statut szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KRAMARZYNACH

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Statut w Szkole Podstawowej w Kramarzynach opracowano na podstawie:

1) Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
2) Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 pon.zm.);
4) USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.);
5) ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z dnia 28 lipca 2017 r.);
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
7) Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm);
8) Uchwały Rady Gminy nr XV/181/2017 Rady Gminy Tuchomie z dnia 29. 03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

2. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określania o:

1) Szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Kramarzynach,
2) Ustawie – należy przez to rozumieć USTAWĘ z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole;
5) Uczniach, rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
6) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział II
Nazwa i typ szkoły

§ 2

1. Szkoła Podstawowa w Kramarzynach została utworzona dla: publicznej Szkoły Podstawowej w Kramarzynach, oddziałów przedszkolnych w Kramarzynach i Trzebiatkowej (rozumianymi jako roczne przygotowanie przedszkolne)
2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
3. Siedzibą szkoły jest budynek umiejscowiony przy ul. Pomorskiej 56, 77- 135 Kramarzyny
4. Szkoła posiada własne logo, które obejmuje wizerunek szkoły, herb Kaszub oraz ceremoniał, który obejmuje:
1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
2) uroczystość pasowania na ucznia,
3) tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzec honoru i dobrego imienia szkoły. Będę szanować nauczycieli, przełożonych. Będę uczyć się tego, co piękne. Będę kochać swoją Ojczyznę.”,
4) uroczystość zakończenia roku szkolnego.
5. Szkoła używa pieczęci:
1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa w otoku „Szkoła Podstawowa w Kramarzynach”,
2) podłużnej z napisem „SZKOŁĄ PODSTAWOWA W KRAMARZYNACH ul. Pomorska 56 77-135 Kramarzyny tel. 59 823 11 21
3) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kramarzynach,
4) okrągłej z napisem „Biblioteka Szkolna w Kramarzynach”.
6. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji szkolnej zgodnie z jednolitym rzeczowym spisem akt.
7. Wymienione w pkt 5 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

Rozdział III
Inne informacje o szkole

§ 3

1. Organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Tuchomie.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.
3. Organem sprawującym nadzór w zakresie spraw finansowo – gospodarczych jest Gmina Tuchomie.
4. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Tuchomie, pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu i prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.
7. W szkole za pośrednictwem strony https://synergia.librus.pl/, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
8. Na terenie szkoły może być prowadzona działalność lub zajęcia organizowane przez:
1) nauczycieli, w formie pracy dydaktycznej lub wychowawczej jako działalność gospodarcza w postaci uczniowskich sklepików, sprzedaży gazetki szkolnej, kiermaszu lub festynu,
2) podmioty spoza szkoły: osoby prywatne, wolontariusze, fundacje, stowarzyszenia, podmioty gospodarcze z wyjątkiem partii i organizacji politycznych na zasadach określonych w art. 56 Ustawy.
9. Zadania z zakresu medycyny szkolnej w szkole realizowane są w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę środowiskową, dalej zwaną higienistką szkolną, na podstawie umowy na świadczenia medyczne udzielane przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.
10. Budynek szkolny i teren należący do Szkoły Podstawowej jest objęty monitoringiem wizyjnym (kamery CCTV) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Rozdział IV
Cele i zadania szkoły

§ 4

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym – dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Głównymi celami szkoły jest:
1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia;
2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości;
3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym;
4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru, zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. Propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia,
5. Wspomaganie w miarę posiadanych zasobów wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

Do zadań szkoły należy:

1. Zapewnienie wszystkim uczniom jednolitego podstawowego wykształcenia, stanowiącego podstawę do dalszej edukacji ogólnej i zawodowej,
2. Wyposażenie uczniów w wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społeczno-ekonomicznych współczesnego świata i kraju, o kulturze, środowisku przyrodniczym, jego ochronie, nauce, technice i pracy,
3. Wyrabianie umiejętności rozumowego wykorzystania wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w dalszej drodze kształcenia,
4. Wpajanie miłości do ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, symboli narodowych oraz polskiej i regionalnej kultury i tradycji,
5. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz tożsamości narodowej,
6. Umożliwienie pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i współpracę w tym zakresie z Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi i naukowymi, zakładami pracy oraz innymi instytucjami i placówkami,
7. Dążenie do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
8. Pielęgnowanie tradycji oraz działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnej,
9. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności informatycznych tak, aby stały się one narzędziem, a nie celem kształcenia,
10. Opanowanie języka obcego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację językową,
11. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, planowania i organizowania własnej nauki, pracy i wypoczynku oraz wykonywania swoich obowiązków samodzielnie i z pełną odpowiedzialnością,
12. Inicjowanie wśród uczniów w zależności od potrzeb różnych akcji społecznych na zasadzie wolontariatu. Regulamin danej akcji zawsze ustala pomysłodawca- nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
13. Wspomaganie rozwoju ucznia poprzez zapewnienie każdemu możliwości zorganizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

Rozdział V
Organy szkoły i ich kompetencje

§ 5

1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski,
4) Rada Rodziców.
2. Każdy z organów wymienionych w punkcie 1 jest autonomiczny i realizuje swoje kompetencje zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz wewnątrzszkolnego w postaci następujących regulaminów:
1) Regulamin Działania Rady Pedagogicznej,
2) Regulamin Rady Rodziców,
3) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulaminy, o których mowa w punkcie 2, nie mogą być stanowione przez organ założycielski oraz nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

§ 6

1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy,
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
6) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,
7) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego,
8) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa,
9) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej,
10) współpracuje z Radą Pedagogiczną Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole,
12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom.
13) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne,
14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. Wprzypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
15) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego,
16) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
17) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy,
18) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
19) stwarza warunki umożliwiające uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
20) odpowiada za właściwą organizację sprawdzianu zewnętrznego,
21) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
22) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia,
23) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów,
24) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających,
25) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela,
26) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich,
27) organizuje i nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminów ósmoklasistów na zakończenie nauki w klasie VIII szkoły podstawowej.
2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych,
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć,
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych,
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów,
7) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym,
8) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
9) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
11)dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku,
12) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,
13) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły,
14) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
15) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
16) Dyrektor Szkoły organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły oraz sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły.
3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
3) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
4) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły,
5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,
6) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,
7) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
8) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
9) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
10) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
11) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
12) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania.
4. Sprawuje nadzór nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły,
3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia,
4)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
5.Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

Rada Pedagogiczna

§ 7

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły realizującym zadania i uprawnienia wynikające z Ustawy o prawie oświatowym i rozporządzeń wynikających z tej Ustawy oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, jako członkowie. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Wspólnym celem Rady Pedagogicznej jest tworzenie dobrych warunków nauki i rozwoju uczniów poprzez stosowanie jednolitych zasad wychowawczych, współpracę oraz spójność działań.
4. Kompetencje Rady Pedagogicznej wynikają bezpośrednio z przepisów prawa oświatowego i dzielą się na stanowiące i opiniujące.
5. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na posiedzeniach rady i poprzez działania powoływanych przez siebie komisji i zespołów.
6. Komisje i zespoły mają charakter opiniująco – doradczy i znajdują się w bezpośrednim nadzorze Przewodniczącego Rady. Nie są organami szkoły.
7. W szkole działają następujące komisje i zespoły:
1) zespoły przedmiotowe,
2) zespół wychowawczy,
3) komisja socjalna,
4) zespoły doraźne powoływane do realizacji konkretnego zadania lub projektu.
8. Przewodniczący Rady oraz każdy z jej członków może występować z wnioskiem o powołanie lub odwołanie zespołu zadaniowego lub komisji w trybie określonym w Regulaminie Działania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.

9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
11. Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały regulamin swojej działalności.
12. Regulamin określa:
1) obowiązki członków Rady,
2) procedurę przygotowywania i uchwalania przez Radę Pedagogiczną decyzji i opinii,
3) sposób protokołowania wraz ze strukturą protokołu obrad,
4) ramowy porządek obrad.

Rada Rodziców

§8

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły, tworzoną i działającą na zasadach uchwalonych w postaci regulaminu.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.
4. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci – do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.
5. Rada Rodziców wspierając statutową działalność szkoły:
1) może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzcego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki,
2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł na wydzielonym rachunku bankowym,
3) przedstawiać opinie o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
4) opiniować, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program profilaktyczno-wychowawczy
6. W celu wydatkowania funduszy, o których mowa w pkt. 5, podpunkcie 2, Rada Rodziców może przekazać je na rachunek dochodów własnych szkoły ze wskazaniem zadań, które mają być zrealizowane.
7. Z realizacji tych zadań, Dyrektor szkoły składa Radzie Rodziców sprawozdanie.

 

Samorząd Uczniowski

§9

1. Samorząd Uczniowski to społeczny organ szkoły tworzony przez wszystkich uczniów szkoły pod opieką wyznaczonego nauczyciela, którego zadaniem jest doradzanie, wspieranie w działalności, wspomaganie inicjatyw uczniowskich, zapobieganie i pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów między organami Samorządu.
2. Samorząd wybierany jest na 1 rok w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zwoływane jest przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego raz w roku we wrześniu oraz dodatkowo w każdym innym terminie na wniosek: przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub opiekuna.
3. Rada Samorządu składa się z:
1) Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
2) Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
3) Sekretarza,
4) Skarbnika,
5) 6 członków.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

Zasady współdziałania organów szkoły

§10

1. Współdziałanie wszystkich organów szkoły obejmuje wymianę informacji, wspomaganie rozwoju dziecka oraz tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i zdrowego środowiska w poczuciu więzi z rodziną i szkołą.
2. Współpraca domu i szkoły powinna przebiegać na płaszczyźnie partnerstwa, porozumienia, dialogu, otwartości oraz wzajemnego zrozumienia i szacunku.
3. Podstawową formą wymiany informacji między organami szkoły jest zawiadamianie pozostałych organów, o istotnych z punktu widzenia szkoły, projektach i zmianach.
4. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając i koordynując z nimi działania wychowawcze wobec uczniów.
5. Szczególny charakter współpracy ma współdziałanie nauczycieli z rodzicami ucznia w zakresie działalności rewalidacyjnej, logopedycznej i pedagogicznej szkoły. W celu uzyskania optymalnych dla ucznia rezultatów wskazane jest włączenie rodziców ucznia w tworzenie planu rewalidacji, realizowanie pewnych jego elementów w domu rodzinnym ucznia, a także systematyczny udział rodziców w konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia.
6. W sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i profilaktyki dzieci między nauczycielami i rodzicami obowiązują normy współpracy uwzględniające prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
3) uzyskiwania w czasie określonym przez szkołę informacji o postępach dziecka i jego zachowaniu,
4) uzyskiwania informacji i wskazówek dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
5) wyrażania opinii i przekazywania wniosków dotyczących pracy szkoły.
7. Odpowiedzialność za realizację praw rodziców spoczywa na wychowawcach poszczególnych klas.
8. Kontakty rodziców z nauczycielami mogą mieć formę:
1) zebrania ogółu rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
2) zebrania ogółu rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą, poza kalendarzem, na wniosek dyrektora, nauczyciela lub rodzica,
3) spotkań indywidualnych z nauczycielem po uprzednim umówieniu się, niedopuszczalne jest kontaktowanie się z nauczycielem w czasie prowadzonych przez niego zajęć lekcyjnych.
9. W czasie zebrań ogółu rodziców niedopuszczalne jest przekazywanie informacji o charakterze osobistym, mogących naruszyć przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dopuszcza się możliwość podawania informacji zbiorczych i podsumowujących oraz innych nienaruszających dóbr osobistych ucznia.

Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły

§11

1. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:
1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem,
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.
2. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
4. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
5. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
1) konflikt dyrektor-rada pedagogiczna:
a) spory pomiędzy dyrektorem a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”;
2) konflikt dyrektor – rada rodziców:
a) spory pomiędzy dyrektorem a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego;
3) konflikt dyrektor – samorząd uczniowski:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego;
4) konflikt rada pedagogiczna – samorząd uczniowski:
a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

Rozdział VI

Organizacja pracy szkoły

§12

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły z podziałem na poszczególne stanowiska, w tym pracowników zajmujących stanowiska dyrektora i wicedyrektora, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, dalej zwanych zajęciami dodatkowymi.
3. Zajęcia dodatkowe w szkole mogą być finansowane z budżetu szkoły lub ze środków pozabudżetowych, a nadrzędnym celem w ich planowaniu jest efektywność realizacji zadań statutowych szkoły, potrzeby uczniów oraz racjonalność wydatkowania środków publicznych.
4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 31 maja danego roku.
5. Obsługę gospodarczo – ekonomiczną szkoły organizuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Obsługa może mieć charakter:
1) bezpośredni – dyrektor zatrudnia pracowników administracji i obsługi, a ich liczbę określa, biorąc pod uwagę wielkość zadań do wykonania oraz ilość przyznanych środków budżetowych,
2) pośredni – dyrektor zleca wykonywanie koniecznych zadań wyspecjalizowanym firmom na podstawie zawartej umowy.
7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych realizowany przez 5 dni tygodnia.
8. Działalność edukacyjną szkoły określają:
1) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
2) program profilaktyczno-wychowawczy,
9. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program profilaktyczno-wychowawczy szkoły tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
10. Nauczyciel może opracować własny program nauczania lub rozszerzyć o dodatkowe treści już realizowany, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
11. Edukacja w szkole przebiega w dwóch etapach edukacyjnych dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:
1) etap I – klasy 1-3,
2) etap II – klasy 4-8
12. W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przeprowadza się egzamin, który dla ucznia klasy VIII jest obowiązkowy.
13. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin 8-klasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.
14. Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii .
15. Do 1 września każdego roku dyrektor szkoły ogłasza kalendarz roku szkolnego zawierający terminy z zakresu jego organizacji ogłaszane przez ministra edukacji oraz terminy dodatkowe związane z realizacją planów pracy szkoły wyznaczane przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
16. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Data zakończenia semestru pierwszego uzależniona jest od terminu ferii zimowych.
17. Liczbę uczniów w oddziale reguluje arkusz organizacji pracy szkoły. Od roku szkolnego 2015/2016 liczba uczniów w oddziale w klasach I-III nie może przekraczać 25. Dyrektor szkoły może przyjąć w czasie roku szkolnego do oddziału liczącego 25 uczniów maksymalnie dwoje uczniów z obwodu szkoły. W takiej sytuacji konieczne będzie zatrudnienie asystenta nauczyciela.
18. Podział na grupy dotyczy przedmiotów: języki obce i informatyka w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń (w tym laboratoryjnych) w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
19. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
20. Podziału na grupy na zajęciach, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
21. W celu realizacji zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, dokonuje się podziału oddziałów na grupy.
22. Zasady podziału na grupy oraz minimalną ilość uczniów w grupach określają odrębne przepisy.
23. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
24. Inne formy realizacji procesu dydaktycznego, takie jak: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych oraz elementów informatyki, koła zainteresowań, wycieczki szkolne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
25. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkladzie zajęć.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoly podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.
Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.
26. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia społeczności szkolnej możliwość korzystania z pomieszczeń:
1) do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne),
2) biblioteki (wypożyczalni i czytelni),
3) świetlicy,
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
5) gabinetu szkolnego pedagoga, logopedy,
6) szatni,
7) stołówki,
8) sali gimnastycznej, placu zabaw i boisk,
27. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i opieki uczniom i innym użytkownikom w czasie korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych dyrektor szkoły, przy pomocy nauczycieli i innych odpowiedzialnych za dane pomieszczenie pracowników szkoły, opracowuje regulaminy korzystania z nich.
28. Szkoła zapewnia możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego płatnego posiłku w stołówce. Ze szkolnej stołówki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
29. Szkoła organizuje praktyki studenckie. Zasady organizacji i przebiegu praktyk określa porozumienie lub umowa cywilno – prawna zawarta między szkołą a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

30. W celu wspomagania rozwoju ucznia szkoła zapewnia każdemu uczniowi możliwość zorganizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów we współpracy z rodzicami uczniów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. Pomoc udzielana jest z inicjatywy ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela wychowawcy, higienistki szkolnej, poradni.
31. W szkole, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, nauczyciele powinni prowadzić obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I – III ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub szczególnych uzdolnień. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły.
32. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła prowadzi diagnozę potrzeb uczniów, obejmującą w szczególności: badanie gotowości szkolnej, badania przesiewowe: logopedyczne i ryzyka dysleksji oraz systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
33. W celu zapewnienia każdemu uczniowi równych szans w dostępie do wykształcenia szkoła tworzy i wspiera system pomocy finansowej i organizacyjnej w oparciu o przepisy obowiązującego w tym zakresie prawa.
34. W celu stworzenia środowiska wspomagającego wychowawczą rolę rodziny i sprzyjającego rozwojowi uczniów szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami), lokalnymi organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz i dla dobra dzieci.
35. W celu zapewnienia uczniom opieki oraz bezpieczeństwa w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych szkoła realizuje zadania opiekuńcze wynikające z potrzeb uczniów i możliwości szkoły.
36. Wykonywanie zadań opiekuńczych, polega w szczególności na:
1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki uczniami.
37. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów,
2) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego,
3) opiece logopedy, nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych oraz gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii,
4) możliwości spędzenia czasu w szkolnej świetlicy pod opieką nauczyciela.
38. Zadania i kompetencje higienistki szkolnej ukierunkowane są w szczególności na promocję i profilaktykę zdrowotną, zapobieganie, wstępną diagnostykę schorzeń, udzielanie pierwszej pomocy, edukację zdrowotną.
39. Zespół sprawuje funkcje opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, a w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podstawowej podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
2) zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem zespołu, np. w trakcie wycieczek,
3) obejmuje szczególną indywidualną troską uczniów najmłodszych klas, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest, np. pomoc materialna (w miarę możliwości zespołu), nauczanie indywidualne itp.
4) za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć wymienionych w podpunkcie 2 odpowiada osoba prowadząca zajęcia, a podczas przerw nauczyciel pełniący dyżur, zaś w trakcie wycieczek opiekunowie grupy wyznaczeni przez Dyrektora szkoły.

 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

§13

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
3. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców danego oddziału.
4. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1, nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

 

Nauczanie języka regionalnego kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów

§14

1. Szkoła Podstawowa w Kramarzynach umożliwia uczniom należącym do mniejszości etnicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823) oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o której mowa w tej ustawie, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej i językowej przez prowadzenie:
1) nauczanie języka regionalnego kaszubskiego,
2) historii i kultury Kaszubów.
2. Naukę języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów organizuje Dyrektor szkoły na pisemny wniosek składany – na zasadzie dobrowolności – przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Wnioski składa się Dyrektorowi szkoły w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły.
3. Na zorganizowanie klasy (oddziału) potrzeba 7 zgłoszeń rodziców uczniów szkoły podstawowej.
4. Szkoła podejmuje decyzje o wprowadzeniu nauczania języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów z dniem 1 września nowego roku szkolnego uchwałą Rady Pedagogicznej.
5. Nauczanie języka kaszubskiego jest prowadzone w wymiarze 3 godzin tygodniowo, natomiast historii i kultury Kaszubów w klasach V i VI szkoły podstawowej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Dopuszcza się możliwość łączenia trzecich godzin zajęć języka kaszubskiego organizowanych w formach wycieczek i warsztatów regionalnych z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na realizację tych zajęć w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
6. Nauczanie języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów odbywa się na podstawie programów nauczania oraz podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia programów autorskich.
7. Nauczanie języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów jest równoznaczne z zaliczeniem tych przedmiotów do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do którego stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Ocenę z języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów wlicza się do średniej ocen ucznia i ma wpływ na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem.
8. Nauczyciel podejmujący się nauczania języka kaszubskiego oraz historii i kultury Kaszubów powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

§15

1. W Zespole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dotyczący wyboru kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów.
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:
1) w ramach lekcji z doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII szkoły podstawowej,
2) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy,
3) w ramach spotkań z rodzicami uczniów,
4) przez udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach
z przedstawicielami właściwych instytucji.
3. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:
1) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia,
2) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do nowych warunków pracy,
3) przygotowanie ucznia do roli pracownika,
4) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§16

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ona udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
4) nie posiadającego orzeczenia lub opini, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. Jest udzielana w formie:

1) oddziału klas terapeutycznych:
a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,
b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,
d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,
e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia:
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla daneg typu edukacyjnego,
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
4) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych – dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,
b) logopedycznych – dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,
c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym – dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10;
5) warsztatów;
6) porad i konsultacji.
5. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami uczniów,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
5) pielęgniarki szkolnej.
9. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem i tworzonego przez Dyrektora.
10. Zespół tworzony jest dla:
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
2) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą,
3) pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
11. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają przepisy szczególne.
12. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

Szkolny Wolontariat

§17

 

1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.
2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora szkoły),
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych,
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu:
Dyrektor Szkoły:
1) powołuje opiekuna lub opiekunów Szkolnego Wolontariatu,
2) nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.
5.Dla sprawnej koordynacji tych zadań samorząd uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
6.Rada wolontariatu wyłania ze swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynowanie pracy rady i reprezentowanie jej przed innymi organami szkoły.
7.Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami,
2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
3) rodziców,
4) inne osoby i instytucje.
8.Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

 

Biblioteka szkolna

 

§18

1. Szkoła posiada bibliotekę, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz wypożyczanie książek przez uczniów, nauczycieli, rodziców, i innych.
2. Zbiory obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne.
3. Lokal biblioteczny umożliwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie z księgozbioru podręcznego,
3) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę,
4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
5) korzystanie z technologii informatycznej.
4. Biblioteka szkolna:
1) służy do realizacji: procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
3) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
5) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
6) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
7) wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
8) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,
9) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
10) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,
11) służy popularyzowaniu wiedzy o regionie.
5. Do zbiorów bibliotecznych należą:
1) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
2) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
3) wydawnictwa informacyjne i albumowe,
4) czasopisma dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i innych,
5) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
6) podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
7) zbiory multimedialne,
8) materiały regionalne i lokalne.
6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z uczniem.
7. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Zespołu, który:
1) zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarza godziny otwarcia biblioteki,
2) zatwierdza plan pracy i regulamin biblioteki,
3) zapewnia odpowiednie pomieszczenia, właściwe wyposażenie bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na działalność biblioteki,
4) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,
5) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami lub standardami,
6) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b) udostępnianie zbiorów i poradnictwo w wyborze lektury,
c) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
d) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,
e) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
f) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
g) organizowanie zajęć, apeli, konkursów oraz wykonywanie gazetek i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
h) inspirowanie aktywu bibliotecznego,
i) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
j) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
1) w zakresie prac organizacyjno–technicznych:
a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
e) selekcjonowanie zbiorów,
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki,
g) zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów w czasie zajęć i przed i po ich zakończeniu,
h) konserwacja zbiorów,
i) prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego w tym elektronicznego),
j) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna); planowanie zakupów;
2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,
b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,
d) udzielanie porad bibliograficznych;
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
a) komputeryzacja biblioteki szkolnej,
b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne;
4) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez organizację:
a) imprez,
b) konkursów,
c) wystawek, gazetek i popularyzację czytelnictwa
d) kiermasze,
e) organizowanie zajęć cichego i głośnego czytania;
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:
a) wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru, biblioteki pedagogicznej,
b) spotkania i imprezy edukacyjne, konkursy, pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników,
c) kiermasze i akcje charytatywne,
d) realizacja projektów,
e) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
f) aktywny udział w imprezach i akcjach organizowanych przez instytucjse pozaszkolne
g) troska o estetykę pomieszczenia biblioteki.
9. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
7) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów, realizacji projektów, akcji charytatywnych i innych,
8) informowanie o aktywności czytelniczej wychowanków.
10. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
1) organizowanie lub współorganizowanie imprez, kiermaszów i akcji społecznych w środowisku lokalnym,
2) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
3) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
4) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
5) udział w konkursach poetycko – recytatorskich i plastycznych, wiedzy o autorze lub książce, itp.
11. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami odbywa się poprzez:
1) organizację wycieczek do innych bibliotek,
2) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
3) udział w spotkaniach z pisarzami,
4) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,
5) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
6) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
7) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów, sprawdzianów,
8) bieżące informowanie o ich aktywności czytelniczej.
12. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
13. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

 

Świetlica szkolna

§ 19

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak opieki w domu oraz warunki związane z dojazdem do domu, szkoła prowadzi świetlicę szkolną.
2. Czas pracy świetlicy na dany rok szkolny ustala dyrektor w arkuszu organizacyjnym.
3. Uczeń szkoły może zostać zapisany do świetlicy do 15 września na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin, którego projekt przygotowuje wychowawca świetlicy, a zatwierdza dyrektor szkoły.
5. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
3) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy,
4) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów w zajęciach,
5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej raz w roku sprawozdań ze swojej działalności.

 

Stołówka szkolna

§ 20

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia w całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

Gospodarowanie podręcznikami,
materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

§ 21

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3 . Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przysługuje wszystkim uczniom.
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.
5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki,
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

6. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, Dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Ustalenia wstępne

§ 22

1. W celu prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Szkoła na podstawie Karty Nauczyciela oraz ramowych planów nauczania zastosowanych w arkuszu organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny zatrudnia pracowników pedagogicznych, dalej zwanych nauczycielami.
2. Pracownicy niepedagogiczni w szkole zatrudniani są na podstawie Kodeksu Pracy.
3. Organizację pracy w szkole oraz związane z tym prawa i obowiązki wszystkich pracowników szkoły określa regulamin pracy wprowadzany przez dyrektora w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz zakresy czynności szczegółowych przypisanych do poszczególnych stanowisk.
4. W szkole, oprócz stanowiska Dyrektora i Wicedyrektora, tworzy się stanowiska pracy pedagogiczne i niepedagogiczne:
1) pedagogiczne obejmują stanowisko:
a) nauczyciela przedmiotu,
b) nauczyciela bibliotekarza,
c) wychowawcy świetlicy,
d) pedagoga,
e) logopedy,
f) socjoterapeuty,
g) nauczyciela zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;
2) niepedagogiczne obejmują stanowisko:
a) referenta, samodzielnego referenta,
b) głównego księgowego,
c) pomocy biurowej,
d) intendenta,
e) kucharki i pomocy kuchennej,
f) palacz +konserwator,
g) sprzątaczki,
h) pomocy nauczyciela przedszkola.
5. Nauczyciele mogą pełnić dodatkowo funkcję opiekuna stażu, wychowawcy klasy oraz inne funkcje wynikające z organizacji pracy szkoły.

 

Nauczyciele

§ 23

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Odpowiedzialni są za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany jest w szczególności:
1) dawać przykład uczniom swoją wzorową postawą i zachowaniem,
2) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
3) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
4) kształcić i wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
6) przestrzegać zapisów Statutu oraz przepisów prawa oświatowego,
7) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności ucznia,
8) udzielać pomocy uczniowi, który jest ofiarą jakiejkolwiek formy krzywdzenia,
9) systematycznie informować nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy o prowadzonych przez siebie działaniach wychowawczych oraz ich efektach w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
10) wspierać nauczycieli wychowawców, zespoły wychowawcze oraz inne zespoły problemowo – zadaniowe w działaniach profilaktycznych oraz wychowawczych wynikających ze szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego,
11) przestrzegać przepisów BHP,
12) rozpoznawać indywidualne potrzeby uczniów, analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz określać formy i sposoby udzielania uczniom pomocy, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
13) prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami wewnątrzszkolnymi,
14) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,
15) odpowiadać za powierzone mu mienie,
16) rozpoznawać przyczyny niepowodzeń szkolnych, kierować ucznia mającego trudności na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
17) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu właściwego rozpoznania zdolności lub niepowodzeń ucznia,
18) oceniania wyników uczniów oraz ich zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz PZO.
3. Nauczyciel ma prawo do:
1) stosowania takich metod nauczania i wychowania w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i pomocy naukowych, a także testów sprawdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2) poszanowania jego godności przez dyrektora szkoły i inne organy szkoły, uczniów i ich rodziców,
3) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
4) otrzymywania pomocy naukowych, w miarę możliwości finansowych szkoły, do prowadzenia lekcji zapewniających uczniom efektywne uczenie się,
5) korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Dyrektora szkoły, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, pedagoga szkolnego, nauczycieli metodyków oraz innych nauczycieli.
4. Nauczyciele pełniący dodatkowo funkcję wychowawcy klasy w celu stworzenia właściwych warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego:
1) opracowują roczny plan pracy wychowawczej zgodny z programem wychowawczym szkoły i uwzględniający diagnozę potrzeb uczniów oraz zapoznają z nim rodziców,
2) podejmują działania na rzecz integracji zespołu klasowego,
3) organizują uczestnictwo klasy w życiu szkoły,
4) we współpracy z rodzicami organizują życie klasy.
5. Obowiązki nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy w szczególności obejmują:
1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania z zachowania oraz przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych,
2) skuteczne poinformowanie rodziców o nieobecności ucznia w szkole, która trwa dłużej niż 5 dni, w przeciągu następnych 48 godzin,
3) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy, a następnie w miarę możliwości szkoły zaspokajanie tych potrzeb,
4) zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły,
5) nauczanie o prawach człowieka i ucznia,
6) prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych mających na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,
7) działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
8) prowadzenie dokumentacji według odrębnych przepisów,
9) wnioskowanie o nagrodzenie lub ukaranie ucznia.
6. Formy spełniania zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
7. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel wychowawca opiekuje się przydzielonym oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego.
8. Zmiana nauczyciela wychowawcy może nastąpić tylko w sytuacji:
1) wygaśnięcia lub rozwiązania z nim umowy o pracę,
2) przebywania na urlopie zdrowotnym, macierzyńskim lub bezpłatnym,
3) poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego,
4) na jego wniosek po uzyskaniu akceptacji Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
9. W celu podnoszenia jakości pracy każdy nauczyciel powinien aktywnie uczestniczyć w dostępnych formach doskonalenia zawodowego oraz dbać o swój ciągły rozwój.
10. Oceny jakości pracy nauczycieli dokonuje dyrektor w oparciu o wewnątrzszkolne standardy pracy nauczyciela stanowiące integralną część systemu oceniania nauczycieli.
11. Dyrektor Szkoły w ramach działań wspomagających organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, dalej zwane WDN.
13. WDN jest realizowany w oparciu o plan zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną na podstawie diagnozy pracy szkoły i potrzeb nauczycieli w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia.
14. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Zadania logopedy

§ 24

1. Pomoc logopedyczna udzielna jest po rozpoznaniu stanu mowy ucznia.
2. Korzystanie z pomocy logopedycznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Objęcie terapią logopedyczną jest udzielne z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) dyrektora,
4) nauczyciela, wychowawcy grupy, logopedy,
5) poradni,
6) innej instytucji, np. pracownika socjalnego.

4. Terapia logopedyczna jest udzielna w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przed i po zajęciach.

5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 4.

6. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego czasu tygodniowego.

7. Zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć specjalistycznych.

8. Do zadań logopedy należy:

a. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
b. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
c. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów i nauczycielami,
d. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów.

 

Zadania pedagoga

§ 25

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3. udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno– pedagogicznej;

8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

10. rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

11. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

12. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

13. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

14. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

15. przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;

16. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 8

Uczniowie szkoły i ich rodzice

Prawa i obowiązki uczniów

§26

1. Uczeń ma prawo do:
1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i z zachowania,
3) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
4) poszanowania swojej godności,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w kołach zainteresowań,
6) uczestniczenia w zajęciach religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie,
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
8) nietykalności osobistej,
9) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
11) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
12) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
13) korzystania z pomocy doraźnej,
14) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
15) sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny,
16) bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,
17) oceny z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,
18) poznania z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem terminu pisemnego sprawdzianu,
19) powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,
20) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
21) wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych,
22) nie zadawania prac domowych na okres świąt kalendarzowych,
23) opiniowania projektu oceny za zachowanie swoich kolegów,
24) dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja).
2. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie,
2) przestrzegać wszelkich zarządzeń Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
3) przestrzegać zapisanych postanowień Samorządu Uczniowskiego,
4) przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole,
5) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych, zachowywać należytą uwagę podczas lekcji, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
7) dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
8) dbać o honor i tradycję szkoły,
9) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy i innym pracownikom szkoły,
10) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,
11) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą drugiego człowieka,

12) brać systematyczny i aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
13) przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do zaleceń nauczyciela i pozostałych pracowników szkoły,
14) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku. W razie nie dotrzymywania tych zasad nauczyciel ma prawo do skonfiskowania urządzenia,
15) zmienić obuwie przy wejściu do szkoły,
16) usprawiedliwiać nieobecności w określonym terminie i formie; usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy w dniu stawienia się na zajęcia (usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie nieobecności; dopuszcza się też telefoniczne usprawiedliwienie),
17) uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole, (np. w czasie choroby, udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i wszelkich innych wyjazdów ),
18) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w razie spóźnienia na zajęcia uczeń obowiązany jest do przybycia do sali, w której zajęcia się odbywają,
19) szanować i chronić mienie szkoły, za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice (rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy lub zakup nowego),
20) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających, zachowywać schludny i czysty wygląd,
21) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
3. W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć w tej sprawie skargę do dyrektora szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 14 dni ją rozpatrzyć i w formie pisemnej powiadomić o swojej decyzji zainteresowane osoby.

4. W szkole przyjmuje się tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) uczeń, którego prawa zostały naruszone, może złożyć ustną lub pisemną skargę do dyrektora szkoły w terminie jednego tygodnia od dnia, w którym uznał, że jego prawa zostały naruszone; w jego imieniu mogą występować rodzice,
2) dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia faktów i odpowiedzi zainteresowanemu uczniowi (rodzicom) w terminie trzech dni od dnia przyjęcia skargi. W wyjątkowych przypadkach termin odpowiedzi może wydłużyć się do maksymalnie 14 dni,
3) dyrektor szkoły, w odpowiedzi na skargę, informuje ucznia i jego rodziców o przyjętych ustaleniach i podjętych krokach zaradczych bądź oddala skargę w wyniku ustalenia nienaruszenia praw ucznia; czynności tej dokonuje stosownie do formy złożonej skargi – ustnie lub pisemnie,
4) w przypadku braku odpowiedzi na skargę w ustalonym terminie lub odrzucenia przez ucznia (lub jego rodziców) przyjętych przez dyrektora szkoły ustaleń i kroków zaradczych uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Pomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka,
5) jeżeli w wyniku rozpatrzenia skargi przez dyrektora szkoły ustalone zostało nienaruszenie praw ucznia, a uczeń (lub jego rodzice) nie odwołał się do Pomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka, posądzonej o naruszenie praw ucznia osobie lub organowi szkoły uczeń (lub jego rodzice) winien złożyć przeprosiny ustne lub na piśmie, zgodnie z formą złożonej skargi; adekwatne zachowanie obowiązuje przy rozstrzygnięciu Pomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka o nienaruszeniu praw ucznia,
6) jeżeli w wyniku złożonej skargi ustalone zostaną fakty potwierdzające nienaruszenie praw ucznia, a skarżący uczeń nie przeprosi w terminie jednego tygodnia posądzoną o to naruszenie osobę lub organ szkoły, wobec ucznia zastosowane będą ustalenia wewnątrzszkolnego sytemu oceniania w zakresie oceny z zachowania; w tym samym przypadku na złożoną przez rodziców nieuzasadnioną skargę osobie lub organowi szkoły posądzonemu o naruszenie praw dziecka przysługuje dochodzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.
4. W przypadku niezadowalającej decyzji rozstrzygnięcia skargi, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia lub Rzecznika Praw Dziecka.

Rodzaje nagród i kar

§ 27

 

1. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach, zawodach, podejmowania z własnej inicjatywy działań na rzecz szkoły lub innych uczniów, uzyskanie maksymalnej liczby punktów na egzaminie.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wobec klasy przez nauczyciela wychowawcę,
2) pochwała dyrektora szkoły wobec ogółu uczniów,
3) nagrody książkowe i inne,
4) pochwała na zebraniu rodziców,
5) list pochwalny,
6) świadectwo z wyróżnieniem,
7) Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, spełniający kryteria zawarte w odrębnych przepisach.
4. Informację o tym, jakie to kryteria, przekazuje uczniom i rodzicom nauczyciel wychowawca na pierwszym wspólnym spotkaniu w danym roku szkolnym.
5. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 5,0:
– w klasach 4-6 z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, historia, przyroda,
– w klasach 7-8 z następujących przedmiotów: j. polski, j. niemiecki, j. angielski, historia, wos, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia,
– oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie w okresie (semestrze) poprzedzającym okres(semestr), danego roku szkolnego, w którym przyznaje się to stypendium.
6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I – III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.
8. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I – III.

9. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
1) w przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do Dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę,
2) wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni,
3) Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.
10. Rodzaje kar:
1) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz informacja pisemna do rodziców,
2) nagana dyrektora wobec ogółu uczniów z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz pisemną informacją do rodziców,
3) przeniesienie do innej klasy/ szkoły na wniosek dyrektora szkoły w przypadku gdy:
a) inne nałożone na ucznia kary nie przynosza poprawy
b) uczeń konsekwentnie łamie wszystkie obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły,
c) nie obiecuje i nie rokuje poprawy.
11. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do Pomorskiego Kuratora Oświaty Dyrektor szkoły po wyczerpaniu przewidzianych kar.
12. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:
1) spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,
2) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, materiałów pornograficznych,
3) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych uczniów lub pracowników szkoły,
4) wszczynanie bójek, kradzieże, notoryczne znęcanie się psychiczne nad innymi, umyślne niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych osób,
5) poniżanie godności innych uczniów czy pracowników szkoły.
13. Dyrektor szkoły składa wniosek, o którym mowa w punkcie 7, gdy u ucznia brak jest zmiany negatywnego zachowania, pomimo podjęcia wszystkich możliwych działań oraz po udzieleniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
14. O randze przewinienia oraz wnioski o podjęciu wszystkich poszczególnych działań wychowawczych wobec ucznia decyduje wychowawca klasy.
15. Każda nałożona kara ma wpływ na ocenę z zachowania.
16. Uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od kary:
1) w przypadku ukarania przez wychowawcę do Dyrektora szkoły,
2) w przypadku ukarania przez Dyrektora do Rady Rodziców,
3) w przypadkach szczególnych do organu prowadzącego lub organu nadzorującego tj. Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.
17. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu, do organu (osoby), który udzielił kary.
18. Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.
19. W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).
20. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

Rozdział IX

Posanowienia końcowe

§ 28

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Kramarzynach jest Rada Pedagogiczna.
2. Do uchwalenia zmian w Statucie potrzebne jest quorum, wynoszące 2/3 wszystkich członków Rady Pedagogicznej oraz zwykła większość głosów oznaczająca, że za przyjęciem uchwały powinno głosować więcej osób obecnych niż przeciwko.
3. Wprowadzanie zmian do statutu regulują ogólne zasady stanowienia i nowelizacji prawa.
4. Regulaminy działalności organów szkoły nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.
5. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej poprzez umieszczenie go w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie internetowej.
6. Kwestie sporne związane z interpretacją zapisów Statutu rozstrzyga Dyrektor szkoły w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustaw i przepisy wykonawcze do nich.
7. Rada Pedagogiczna przyjęła Statut w drodze Uchwały w dniu 01 grudnia 2017r.
8. Realizację zadań statutowych szkoły powierza się Dyrektorowi szkoły.