Sprawozdanie finansowe

TABELA NR 16 Informacje dodatkowe_mające wpływ na ocenę sytuacji_majątkowej jednostki

TABELA NR 15 Istotne pozycje_rozliczeń międzyokresowych

TABELA NR 14 Wykaz zobowiązań warunkowych

TABELA NR 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na_majątku

TABELA NR 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

TABELA NR 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

TABELA NR 10 Dane o stanie rezerw według celu ich_utworzenia

TABELA NR 9 Stan_odpisów aktualizujących wartość należności

TABELA NR 8 Liczba i wartość posiadanych_papierów wartościowych

TABELA NR 7 Środki trwałe nieamortyzowane lub_nieumarzane

TABELA NR 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

TABELA NR 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

TABELA NR 3 Aktualna wartość rynkowa_środków trwałych w tym dóbr kultury

TABELA NR 2 Zmiana stanu umorzenia amortyzacji_środków trwałych oraz wartości_niematerialnych i prawnych

TABELA NR 1 Środki trwałe

4.załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

2.Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej

doc07420320190510085627

doc07420220190510085610

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzynach o stanie kontroli zarządczej na rok 2018

doc07420120190510085544

doc07420020190510085527