Regulamin szkoły

REGULAMIN SP KRAMARZYNY

Regulamin uczniów
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KRAMARZYNACH

ROZDZIAŁ I

I-1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin uczniów określa prawa i obowiązki uczniów.
2. Regulamin uczniów został opracowany na podstawie Statutu Szkoły i przyjętych
regulaminów normujących pracę szkoły.
3. Regulamin uczniów jest zbiorem zobowiązań, z których wykonywania rozliczani
są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.
4. Z Regulaminem zapoznawani są wszyscy uczniowie na początku roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II

II-1. PRAWA UCZNIA
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej.
3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym
a także do poszanowania jego godności.
4. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6. Obiektywnej i jawnej oceny.
7. Znajomości szkolnych zasad oceniania, programu wychowawczo – profilaktycznego.
8. Informacji o grożących mu ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów
oraz nagannego zachowania – przynajmniej na miesiąc przed zakończeniem danego
semestru (w szczególnych sytuacjach czas ten może być krótszy).
9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i społeczną.
10. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach –
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
11. Zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
12. Korzystania z pomocy materialnej na podstawie odrębnych przepisów i w ramach
posiadanych środków.
13. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.
14. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych
oraz księgozbioru biblioteki (zawsze pod opieką nauczyciela lub za jego zgodą).
15. Odwołania się do dyrektora w przypadku, gdy nie zgadza się z formą lub wysokością
nałożonej na niego kary. Odwołanie uczeń musi przedstawić i uzasadnić na piśmie.

II-2. PRZYWILEJE UCZNIA

1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji zgodnie z zasadami określonymi w WSO
i PSO.
2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, wycieczkach, zawodach oraz
akcjach prowadzonych przez SU, w tym w dyskotekach szkolnych.
3. Uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie aby zadzwonić do rodziców
lub prawnych opiekunów.

ROZDZIAŁ III

III-1. OBOWIĄZKI UCZNIA
III-1.1. NAUKA I PRACA.
A. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach
lekcyjnych wynikających z planu zajęć, w tym:
1) punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; mimo spóźnienia się
do szkoły przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,
2) rzetelnego i systematycznego przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania prac
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu, przynoszenia książek
i przyborów potrzebnych do nauki na danych zajęciach,
3) zachowywania należytej uwagi podczas zajęć lekcyjnych, nierozmawiania z innymi
uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela; zabierania głosu, gdy
zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,
4) nieopuszczania wyznaczonego miejsca w klasie (ławka szkolna) bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia, po usłyszenia dzwonka uczniowie opuszczają klasę
na wyraźny sygnał nauczyciela,
5) niespożywania podczas zajęć posiłków, niepicia napojów i nieżucia gumy podczas
lekcji (chyba, że nauczyciel wyrazi zgodę).
B. Zabronione jest:
1) odpisywanie zadań domowych i posługiwanie się cudzymi pracami,
2) opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych,
3) przesiadywanie w szatni zarówno podczas przerw międzylekcyjnych jak i przed
lekcjami i po zakończonych zajęciach szkolnych.
C. KONSEKWENCJE
Decyzje o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania w/w punktów
podejmuje wychowawca lub inny nauczyciel.
Mogą one mieć formę:
a) ustnego upomnienia,
b) wpisu do dzienniczka ucznia,
c) uwagi do dziennika elektronicznego,
d) wezwania rodzica.
 przy odpisywaniu zadania, karę otrzymuje również udostępniający
zeszyt lub ćwiczenia.
DOTYCZY PKT. B.2) – jeżeli uczeń samowolnie opuści teren szkoły, odpowiedzialność
za to ponoszą w pełni jego rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są o tym fakcie
powiadamiani telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.
Opuszczone lekcje nie mogą być w takim przypadku usprawiedliwione.
III-1.2. NIEOBECNOŚCI
1. Uczeń zobowiązany jest do przedłożenia wychowawcy klasy usprawiedliwienia każdej
nieobecności w szkole niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż w ciągu
dwóch tygodni, licząc od daty ostatniego dnia nieobecności.
2. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach lub w formie
elektronicznej poprzez informację w „Librusie”; oświadczenie może być podpisane
przez jednego z rodziców; dokumentem usprawiedliwiającym jest także zaświadczenie
lekarskie.
3. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia w czasie trwania zajęć dydaktycznych,
rodzice zobowiązani są poinformować o tym wychowawcę telefonicznie (dołączając
w późniejszym czasie pisemne zwolnienie) lub osobiście.
4. W przypadku złego samopoczucia ucznia zwolnić go może tylko wychowawca,
a odebrać ze szkoły tylko rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica. Jeśli
wychowawca jest w danej chwili nieobecny w szkole, uczeń zgłasza złe samopoczucie
pani pedagog lub w sekretariacie szkoły
5. W sytuacji dłuższej nieobecności dziecka (przekraczającej tydzień) rodzic zobowiązany
jest do powiadomienia szkoły o przyczynie nieobecności dziecka oraz dostarczenia
zwolnienia lekarskiego.
6. Uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości w czasie określonym przez
nauczyciela przedmiotu (czas ten zależy od tego jak długo uczeń był nieobecny).

III-1.3. STRÓJ SZKOLNY I SCHLUDNY WYGLĄD
A. Uczeń zobowiązany jest do:
1) noszenia na terenie szkoły stroju schludnego, estetycznego, stosownego do szkoły
i dostosowanego do warunków pogodowych (na dyskotekach szkolnych może być
strój swobodny, nie wyzywający),
2) noszenia stroju galowego (biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie,
ewentualnie garnitur) podczas uroczystości szkolnych i egzaminów,
3) nienoszenie butów na wysokim obcasie – ze względów bezpieczeństwa,
4) przy wejściu na salę gimnastyczną zmiany butów na obuwie sportowe
(na podeszwie nierysującej parkietu).
B. KONSEKWENCJE
 nauczyciel informuje rodzica o niestosowności stroju poprzez wpis do dziennika
lub informację telefoniczną.

III-1.4. NA TERENIE SZKOŁY ZABRONIONY JEST:
1) widoczny makijaż,
2) noszenie tipsów,
3) noszenie ekstrawaganckiej biżuterii: korali, długich kolczyków zagrażających
bezpieczeństwu, bransolet, itp. (dozwolone są skromne kolczyki, łańcuszki i pierścionki
niezagrażające bezpieczeństwu uczniów),
4) piercing i tatuaże.
C. KONSEKWENCJE
 makijaż, tatuaż zmywalny – uczeń zmywa,
 tipsy – uczeń usuwa,
 biżuterię – uczeń zdejmuje (szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jej zaginięcie).

III-2. TELEFONY KOMÓRKOWE, URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
I INNE PRZEDMIOTU O DUŻEJ WARTOŚCI
1. Uczeń zdecydowanie nie przynosi do szkoły: większych kwot pieniędzy,
wartościowych przedmiotów (np. biżuterii), gier elektronicznych, przedmiotów
zagrażających bezpieczeństwu.
2. Telefon komórkowy i inne prywatne urządzenia elektroniczne przynosi do szkoły
tylko na własną odpowiedzialność, wyłącza je na czas pobytu w szkole.
3. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego i innego prywatnego urządzenia
elektronicznego na terenie szkoły tylko za zgodą i w obecności dyrektora szkoły
lub nauczyciela.
4. W szczególnych sytuacjach uczeń może skontaktować się z rodzicem za pomocą
telefonu w sekretariacie.
5. Rodzice mogą w pilnych sprawach kontaktować się z dzieckiem przez sekretariat.
A. KONSEKWENCJE
W przypadku niezastosowania się do tego przepisu nauczyciel może odebrać uczniowi ww.
urządzenie i oddać je do depozytu w sekretariacie szkoły. Urządzenie może z sekretariatu
odebrać rodzic osobiście (nie wcześniej jednak niż następnego dnia, a jeśli sytuacja się
powtarza-nie wcześniej , niż po tygodniu).
Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku jako uwaga negatywna.
Odmowa oddania telefonu skutkuje wezwaniem do szkoły rodzica oraz pozbawienie ucznia
przywilejów (p II.2)).

III-3. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego,
a w szczególności:
1) przestrzegania zarządzeń dyrektora oraz zapisów statutowych,
2) przestrzegania regulaminów wewnątrzszkolnych,
3) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej,
4) unikania wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby,
5) dbania o ład i porządek w szkole,
6) dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne,
7) korzystania z pracowni i pomieszczeń szkolnych zgodnie z regulaminami
ich użytkowania,
8) naprawienia szkody wynikającej ze świadomej dewastacji mienia szkoły,
9) wystrzegania się szkodliwych nałogów – palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania i rozprowadzania narkotyków,
10) nieprzynoszenia do szkoły rzeczy o znacznej wartości materialnej,
11) nieprzynoszenia do szkoły wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
życia lub zdrowia.

III-4. SAVOIR VIVRE
1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu
do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Uczniom nie wolno używać wulgarnych słów, zwrotów i gestów, (Art.141KW)
oraz zachowywać się agresywnie w stosunku do innych.
3. Podczas rozmowy z dorosłą osobą uczeń przyjmuje postawę stojącą, nie trzyma rąk
w kieszeni i nie żuje gumy.
4. Jeżeli do klasy wchodzi dorosła osoba uczniowie wstają z miejsc i siadają na wyraźny
sygnał nauczyciela.
5. Na lekcjach uczniowie wstają do odpowiedzi (chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia
postanowi inaczej).

ROZDZIAŁ IV

IV-1.NAGRODY I KARY
A. NAGRODY
Za wzorowe i wyróżniające wypełnianie obowiązków określonych statutem
szkoły, uczeń może być nagrodzony:
1) pochwałą wychowawcy na forum klasy,
2) pochwałą dyrektora na apelu wobec całej społeczności szkolnej,
3) podaniem informacji o szczególnych osiągnięciach ucznia w gazecie lokalnej,
4) listem pochwalnym skierowanym do rodziców ucznia klasy trzeciej,
5) nagrodą rzeczową w formie książki lub upominku,
6) bezpłatnym lub częściowo dofinansowanym uczestnictwem w atrakcyjnych imprezach
organizowanych przez szkołę lub rodziców,
7) stypendium naukowym zgodnie z regulaminem.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa statut szkoły.
B. KARY
Za niewypełnienie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem ustnym przez wychowawcę klasy lub nauczyciela w rozmowie
indywidualnej,
2) upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela połączonym z wpisem uwagi
do dziennika,
3) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji (o ile uczeń pełnił takie
funkcje),
4) upomnieniem dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy i pedagoga,
5) pozbawieniem przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły
pełnionych funkcji na terenie szkoły (o ile uczeń pełnił takie funkcje),
6) ograniczeniem przywilejów uczniowskich (np. zakazem uczestniczenia w imprezach
szkolnych, wycieczkach, treningach lub zawodach sportowych).
Za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych dyrektor szkoły może wystąpić
z wnioskiem do Pomorskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

ROZDZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE
Uczeń, który kończy szkołę lub opuszcza ją z innych powodów zobowiązany jest
do zwrócenia wszystkich przedmiotów będących własnością szkoły według wzoru karty
obiegowej.
Regulamin przyjęty do realizacji w dn.………………………………………..
Podpis dyrektora szkoły: Podpis opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
…………………………………………………. ……………………………………………………

Podpis przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis przedstawiciela Rady Rodziców:
…………………………………………………………………………..
Podpis pedagoga szkolnego
……………………………………………………….