Regulamin świetlicy szkolnej

 

REGULAMIN

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

w KRAMARZYNACH

 

ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej Świetlicy szkolnej.
 2. Dziennik zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej.
 4. Regulaminy Świetlicy szkolnej.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
 • uczniów Szkoły Podstawowej w Kramarzynach, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdów oraz innych okoliczności;
 • w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach języka kaszubskiego, religii oraz innych planowych zajęć edukacyjnych.
 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od momentu zakończenia lekcji do godziny 15:30.
 3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 6. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 7. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczeń po zakończonych lekcjach ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się (np. do toalety, do szatni itp.).
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej lub odprowadzane przez upoważnione osoby na autobus szkolny.
 8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.
 9. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 10. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 13. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy na piśmie.
 17. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora, wychowawcę ucznia o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
 19. Wychowawca Świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy. Opiekun informuje o tym fakcie rodziców ucznia.
 20. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 21. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY

 

 1. Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków;

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień (w ramach możliwości szkoły);

e) życzliwego, podmiotowego traktowania;

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

g) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);

h) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

i) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;

j) korzystania z materiałów plastycznych, komputerów, gier, zabawek i sprzętu sportowego.

 

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

 

a) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;

b) stosować się do poleceń wychowawcy świetlicy oraz innych pracowników szkoły; c) poprosić każdorazowo wychowawcę świetlicy o zgodę na wyjście ze świetlicy;

d) przebywając w świetlicy do godziny 15:30 odbierać rzeczy z szatni po zakończeniu 8 lekcji;

e) meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;

f ) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;

g) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;

h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.