Regulamin Klubu Wolontariusza

REGULAMIN KLUBU WOLONTARIUSZA

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariusza działa na zasadach wolontariatu.
3. Szkolny Klub Wolontariusza powstał z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom
i instytucjom potrzebującym.
4. Szkolny Klub Wolontariusza jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
5. Szkolny Klub Wolontariusza działa na terenie i poza terenem Szkoły.
6. Opiekę nad Klubem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę wolontariuszy.

II. Członkowie

1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
2. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna.
3. Warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariusza jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów.
4. Po wstąpieniu do Klubu Wolontariusza uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole.
5. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę woluntarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
6. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
7. Członek Klubu oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa, wywiązują się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
8. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracach Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
9. Członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
10. Członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.
11. Członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu.
12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decydują koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariusza.

III. Szkolny Klub Wolontariusza działa na podstawie:

1. Miejscem organizacji działań Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa w Kramarzynach.
2. Koordynatorami Szkolnego Klubu Wolontariusza są: pedagog szkolny oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego, dostępni w godzinach swojej pracy na terenie szkoły.
3. Spotkania członków odbywają się odpowiednio do potrzeb, po wcześniejszym powiadomieniu wolontariuszy ogłoszeniem na tablicy informacyjnej w szkole. Obecności na spotkaniach będzie brana pod uwagę w końcowo rocznym podsumowaniu pracy wolontariusza.
4. Działania wolontariuszy są ustalane przez koordynatorów za ich zgodą.
5. Praca wolontariuszy w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariusza może odbywać się:
a) na terenie szkoły – jako pomoc koleżeńska, prace na rzecz szkoły lub spotkania z gośćmi zaproszonymi przez Szkolny Klub Wolontariusza.
b) poza terenem szkoły – jako spotkania indywidualne lub grupowe, udział w imprezach charytatywnych lub praca na rzecz środowiska lokalnego.
6. Opiekę podczas działań wolontariuszy sprawują koordynatorzy wg ogólnych zasad opieki nad uczniami.

IV. Zadania koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

V. Cele i sposoby działania.

1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu.
2. Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
3. Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.
4. Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.
5. Tworzenie przestrzeni dla służby woluntarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.
6. Pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym
w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje.
7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
8. Promowanie idei wolontariatu.
9. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy.
10. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
11. Do form działania Klubu można zaliczyć: działania na rzecz środowiska szkolnego, działania na rzecz środowiska lokalnego, udział w akcjach ogólnopolskich – za zgodą dyrektora szkoły.

VI. Nagradzanie wolontariuszy.

1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności.
2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność woluntarystyczną
i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.
3. Formy nagradzania:
a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
b) przyznanie dyplomu,
c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
d) pisemne podziękowanie do rodziców,
e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły; wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który sumiennie wypracował 75 godzin.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariusza.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.
3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.

Załącznik nr 4 karta aktywności wolontariusza
Zalacznik_nr_1_2_3_zgoda_rodzicow (3)